پرشین استخر

تعداد بازدید: 720

ســاخـت انــواع اسـتخــر

پرشین استخر
موقعیت مکانی

طهـران نیـــــاوران مقــابل خـیــابــان جمـــاران پـلاکـــ 176


فکس

43840911


ایمیل

info@persianpool.com

اطلاعات تماس


همراه

0912-8400911


وب سایت

persianpool.ir

پرشین استخر

پرشین استخر

برند بـیـن الـمـللـی پـرشـیـن اسـتـخــرحاصل قـریـب بـه 16ســال تـجـربیـات وسو ابـق مـــدیـریّـتــی ریـاسـتـــ مـحـتـرم هـیـأتـــ مــدیـره مجمـوعه، جـنـاب آقــای ســروش ملکـی [ دکــترای مـدیـریّـتـــ حــرفـه ای کـسـبـــ و کار و عضـو رسمـی انجـمـن سـوئـیـس ] می بـاشد.

ازجــمـلـه خـصـوصـیّـات بــارز این مـجمــــوعــــه، میـتـوان بـه بکـارگــیری نیــروهــای متـخـصّـص مـتـعـهّــد فـعّـــال خـلّاق هـمـگام بـا تـکـــنـولــوژی روز دارای روحــیـّه کـــارِ تـیــمی ) دارای اهـــداف حـرفـه ای مـشتـرکـــ ، ضمـن انگـیـزه و تمـایل به رشـد و تـعــالی اشـاره نمــود.

تيــم اجـــرائــی .- پرشين استخر از تيــر مـاه ســـال ١٣٨٤ با هــدف طـرّاحى، محـاسبه و سـاخت استخـــر؛ خـصــوصـاً مجمـوعـه هـای آبـی عمـومـی وا ستخــر های لـوکـس خـانگــی تشكيل گـردید.

این مجمـوعـه بـه لطـف پروردگـار و تـلاش پرسنـل هـدفمـند خـود، در سالهـای آغــازین فـعـّـالـیّتش، موفــق شـد ضـمــــن اجــراء پــروژه هاى متـعـــدّد و مـتفــاوت، همچـنین جـلـب رضـایـت كـارفـرمـايـان محـترم، بســرعت در عـرصـۀ معـمـاری، ایــده پـردازی و خــلاقــیّت در خـصـوص طــراحـی و اجــراء صـفر تـا صـد کـلّیـه اسـتـخـر هـا، سـازه هـای آبـی، مجمـوعــه های تفـریحـی، ورزشـی و آب درمــانـی؛ خـود را در سـراسـر کـشــور مـطــرح نـمــایـد.

با توجــه به اتحّــاد میـان اعضـــاء تیــم های طراحی، محاسبه و اجـراء در جهت پیـشبرد دقـیـق کلـّـیه مراحــل پیشرفت پروژه بر مبـنـای برنـامـه زمــانبــندی مـعّین شـده این شـرکـت در مسیر اجراء صحیح تر و طـراحـی خاص تر انـواع استــخـرهای عمــومی خـانگـی، تـلاش خود را برای ارائــه برتـرین و خــاص ترین خدمــات به متقــاضیان محتـرم بـکار بـست. در همین راستــا، مهندسین و متخصصین مجموعـه پرشین استخـــر ضمن بهرمــندی از دانش روز، و انتخاب مدیران لایق در رئــوس اهـــرام بــخــشهــــای اجرائی و فـنــی خــود، به طـرّاحی و پیــاده سازی پـروژه هـائی متفـاوت و بنــام در اقـصـی نقــاط ایران و کـشـورهـای همجـوار پـرداخـتـند.

مجموع این اقـدامـات در گــذر زمـــان، موجـب پـدید آمدن پتـانسیلی فعّـال و قابـل تقـدیر در شاخه های طرّاحـی، محـاسبه و اجراء استـانـدارد کلـیه سـازه های آبـی گـردیـد.

نـظـر به اجـراء علمـی و صـولی کلّـیه پروژه هـای سپرده شده به .-- شـرکتــ پـرشـین اسـتـخـر، و استفـاده از بهـترین مـتـریــال مصـالـح تـجـهیزات تـاسـیسات همچنین اجراء از صفر تـا صـد [به معنای واقعی کلمــه] استخرهـای عمومی، پـارکــ های آبی و ستـخـرهای خـانگـیِ متـفـــاوت و لـوکــس، طـــی سالیـــان اخیر، با عنـایت پروردگــار و جـدّیت کلــیه پـرسنل، این مجموعــه موفـق به کسب افتـخــارات ویـژه ای گـردیده است. از جملـه مخـاطبیـن پرشین اسـتـخـر‌ پیمــانکــاران حرفـه ای ســاختـمــان، شرکـت های مشـــاور، سـازنـدگان و.

از دیگــر اهـداف اصلی تشکـیل مجمـوعــه پرشـین؛ تلاش در مســـیر بــادانی مـیهـن عزیزمــان ایــران، تولیــد و نتـشــار فــراگــیر دانــش و تجــربیـــات، ایجــاد شــرایط ویـــــــژه و انحصـــاری در حــــوزه تعاملات بین المللی، گسترش راهکار هــای کــاملاً منطقی و عـلمی با ارائه طرح های بی نظـــیـر، و آسـایش خاطر کلیه هموطنــان گـرانقدر بوده است. در حقیقت انتشــار دانش و اعطـلای این فرهنگ در کلّـیه بخش های تخصصـی کشـور، باعث ارتقـــاء همــگانی سطح علـم و آگــاهی از دانـش روز دنیــا خواهـد شد. از طــرفی، افرادی با این دیدگاه و مـنـش، بطـور ناخــودآگاه همواره در صــدد بروز رســانی اطلاعات خـود گـام خواهند برداشت. از طرف دیگر، با توجه به این شرایط، میزان منــابع موثق فــارسی زبانان در دنیای بیکران اینترنت نیز بهبود خواهد یافت . در اینترنت منـابع موثـّــق اطلاعـاتی، به زبان فـــارسی بسیار مـــحدود می باشد. متاسفانه درصد بالایی از اطلاعات اشتراک گذاری شده در حال حاضر، در مسیر تبلیغات، شخصی سازی خدمات یا محصولات، و در نهایت سوق بازدیدکننده به فروش اجناسی خاص می باشد. قطعاً این طیف موارد بعنوان یک منبع مفید اطلاعاتی مورد استفاده واقع نخواهد شد.

پرشين استخـر از سال های اخیر تا به امـروز به امـــر تولـید، واردات و فروش مستقیم برخـی ملزومـات و تجهیزات استخر سونا جکوزی، از قبيل سرامیک های لوکـس وارداتی، انواع الكتروپمپ های گردش آب، پکیج های گرمایشی، مبـدل ها، تانـك هاى تصفيه، انواع سـرسره های پـارک آبـی و کلیه لوازم اصلـی و جـانبی مرتبط با استخرمی پـردازد.

پرشين استخر به لطف پروردگــار و همّـــت متخصّصین تیــم خـود، در تــلاش اســت در زمره یکـی از توانمندتـرین بــرنـد هـا و شـرکـتهــای حــال حـــاضــــر ایـــران و آسیا، در خصوص ساخت کلیه استخرهای همگانی مسكونى خانگــی) ويلايى قهرمانی، ورزشی و پروژه هـای كلان باشد.

ثــبت 4مقــالــه بین المـللی lslتـوسط تیــم مهندسی پرشین استخر نیز از دیگـر افتخـارات این مجــمــوعــه به شـمــار می رود.

ارائـه بیـمــه نــامـــه رسمی ! بمنظــور اثبـات عـمـلکـرد صحیـح تیـم هـای اجــرائـی و تضـمـین پایـداری ســازه، با هــمکــاری مرجعـی کـاملاً بی طــرف و معـتبر [شرکت بیمــه]، جهت ضمـانـت استـخـر هـای اجــراء شده توسط مجموعه پرشین استخر میسّر گردید. پرشین استخـر، نخـستـیـن شرکت سـازنده استخـر در ایران می باشد که پیشنهـاد ارائـه بیمه استخـر را مطابـق با معــیارهـای خــاص استــخـر، با هــدف افزایش ضریب اعتماد و اطمیـنان خـاطـر مشتریان فهیم خود، نخستین بار ( تاریــخ تیــر مـاه (1394 در مراجـع ذیربط مطرح نمـود. پــس از بررسی شرایط مـورد نیــاز و تصـویب کلیــات طــرح پیشــنهــــادی توسط هـیات رئیسـه مـحتـرم شـرکـت هـای بیـــمه گـذار، خوشبختـانه حاضـر به همکاری و پذیـرش شــرایط انـحـصــاری و ویــژه بـیـــمه اسـتـخـر و سـازه های هـیدرولـیـکـــ در ایـران گردیدند.

در سـالی که گـذشت) 1396) مـدیریـت مـحـتـرم شرکت پرشـین استــخــر، طی همـایشـی که از سوی مرکز پژوهش و آمـوزش مدیـریـت ایــران؛ تحت عنوان کنـگـره تـجـلـیل از یکـصد مـدیر شـایـسـته کشـور،برگزار شده بود، بـعـنـوان یـکی از مدیـران برگـزیـده، موفق به دریـافت تـندیـس و لوح تـقدیـر زریـن این همایش گـردیـد.

پرشین استخر
پرشین استخر
ارسال دیدگاه
720