بسته پیشنهادی صفحه نخست

جایگاه تبلیغ کد تبلیغ ابعاد تبلیغ
تاپ - رنگ قرمز A1 (57*359)
ویژه - رنگ آبی B1-B2-B3-B4 (57*359)
ستون چپ - رنگ سبز C1-C2 (213*200)
ستون چپ - رنگ سبز D1-D2 (213*200)
ستون چپ - رنگ سبز E1-E2 (213*200)
ستون چپ - رنگ سبز F (213*200)
حضور در باکس های صفحه اول

بسته پیشنهادی صفحه داخلی سرویس ها

جایگاه تبلیغ کد تبلیغ ابعاد تبلیغ
برگزیده ها - رنگ بنفش G (60*110)

بسته پیشنهادی صفحه داخلی سرویس ها

جایگاه تبلیغ کد تبلیغ ابعاد تبلیغ
ستون چپ - رنگ زرد H1-H2 (213*200)
ستون چپ - رنگ زرد H3-H4 (213*200)
ستون چپ - رنگ زرد H5-H6 (213*200)
ستون چپ - رنگ زرد H6 (213*200)

..................

....................